Nedílnou součástí návrhu a vývoje koloběžky je testování. Naše koloběžky jsou testovány ve státním strojírenském zkušebním ústavu v Jablonci a splňují tak všechny platné legislativní požadavky. Bohužel aktuální norma již zdaleka neodpovídá současnému stavu na trhu. Tato norma je převážně zaměřena na koloběžky s in-line kolečky. Proto jsme vypracovali vlastní interní metodiku testování koloběžek a komponentů. Tato interní norma je nejen daleko přísnější než požadovaná, ale také se daleko více blíží reálným podmínkám při užívání. Testování probíhá na testovacích stanicích a v reálném provozu.


Jak vlastně takový návrh koloběžky a testování u nás probíhá si pojďme představit na následujícím zjednodušeném schématu.

Schéma

Základem je sběr a analýza dat z jízdy, na koloběžku jsou umístěny tenzometry díky kterým lze snímat směr a velikost působících sil. Tyto výsledky jsou poté zpracovány, provedena analýza naměřených dat a stanoveny okrajové podmínky pro návrh, případně úpravu stávající konstrukce koloběžky.


Tenzometry 1

Umístění tenzometrů na rámu koloběžky.


Měřící tablet

Data se zaznamenávají na počítač umístěný na řídítkách koloběžky


Stanovené okrajové podmínky („zatížení, které musí koloběžka vydržet“) z měření, jsou využity při návrhu koloběžky. Probíhá tvorba modelu a ověření teoretickými výpočty, tím je dokončena návrhová fáze a přechází se k výrobě prototypu. Posledním krokem je testování na testovacích stanicích a v reálném provozu. Všechny nabyté poznatky z testů jsou následně zaneseny do výsledného produktu.


Nejdůležitější částí je testování únavového chování materiálu. Při statickém zatížení totiž nelze říci, zda je koloběžka dostatečně dimenzovaná, protože při jízdě na koloběžce jsou působící síly proměnné, což je značný rozdíl oproti statickému zatížení. Proto se zaměřujeme převážně na testování únavového lomu způsobeného proměnnými dynamickými silami.


Testovací stav kompletní koloběžky je velmi důležitý, jelikož velice zkracuje dobu testování. Karel II (název pro naši nejnovější testovací stanici pro testování kompletní koloběžky) dokáže ujet skoro 40 000 km za dva měsíce, což je přeci jen na testovacího jezdce příliš. Karel tvrdí, že žádný doping nebere, ale my mu to moc nevěříme. Na Karlovi můžeme sledovat celý proces únavy materiálu pěkně pod drobnohledem.


Karle a kam jedeš? Jelikož je Karel vzorný, jede tak jak mu řekneme. Do Karla jsou totiž nahrána zpracovaná data z předchozího měření a Karel tak na koloběžku působí ekvivalentním zatížením tak jako při jízdě. Neustále opakuje stanovený jízdní cyklus a najíždí tisíce kilometrů za časově krátký úsek. Díky tomu je možné simulovat reálné zatížení a testovat tak chování koloběžky při dlouhodobém zatížení. To nám umožňuje dodávat na trh koloběžky vysoké kvality.  Tento typ testování se také používá při testech náhodných kusů z výrobní série.


Testovací stroj Karel II.

Registrace nového účtu

Už u nás máte účet?
Místo toho se přihlásit Nebo Obnovit heslo