1. Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti

V tomto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, společnost KOSTKA – kolobka s.r.o., uvádí, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektu údajů), zejména informace o kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterými jsou osobní údaje předávány, o době uložení osobních údajů a další. V tomto Prohlášení jsou uvedeny také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Společnost KOSTKA – kolobka s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, 612 00 Brno – Medlánky, IČ: 277 86 790, DIČ: CZ27786790, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103851, jakožto správce osobních údajů (dále jen „KOSTKA“), zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Kontaktní údaje správce:

info@kolobka.cz
Tel.: +420 583 231 025
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován

2. Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Osobní údaje zpracováváme za účelem:

Obchodní účely

(zámečnictví, obráběčství, nástrojařství, výroba, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, naplnění obchodní činnosti a běžný chod společnosti) – tj. zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů – dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Smluvní účely

(uzavírání, plnění, změny a ukončení obchodních smluv se zákazníky, podnikající fyzické osoby nebo právnické subjekty, související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem.) – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účely plnění právních povinností správce

(zpracování osobních údajů na základě zákona, tj. právní předpisy České republiky a Evropské unie – např. zákon o účetnictví, daňové předpisy, zákon o auditorech atd.) – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účely oprávněných zájmů správce

(zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti KOSTKA – dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 1. kontaktování zákazníků za účelem navázání spolupráce a uzavření obchodní smlouvy, kontaktování stávajících obchodních partnerů za účelem pozvání na akce pořádané společností KOSTKA (jsou také zasílány newslettery ve formě nabídek a slevových akcí),
 2. kontaktování obchodních partnerů za účelem propagace nebo prezentace společnosti KOSTKA,
 3. zpracování údajů při řešení pracovně – právních sporů, vymáhání pohledávek, řešení obchodních sporů u obchodních partnerů (fyzických osob – např. v případě poškození majetku firmy apod.) – v některých případech je společnost oprávněna předávat osobní údaje třetím stranám (např. advokátní kanceláři),
 4. kamerové systémy v prostorách společnosti z důvodu ochrany majetku, života a zdraví osob vstupujících do areálu společnosti. O umístění kamer informují informační cedule. Záznam kamer není kontrolován, nedojde – li ke škodám na majetku či zdraví, jinak není kamerový záznam nijak zpracováván ani využíván. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 10 dnů,
 5. evidence uchazečů o zaměstnání (evidence a zpracování přihlášek uchazečů o zaměstnání na konkrétní pozici nebo obecně zaslané životopisy uchazečů bez konkrétního výběrového řízení).

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Společnost KOSTKA zpracovává následující osobní údaje stávajících a potenciálních obchodních partnerů: jméno a příjmení obchodního zástupce firmy nebo podnikající fyzické osoby, firemní telefon a email,

  (sídlo, IČ, DIČ – nepovažujeme za osobní údaje ve smyslu GDPR, neboť uvedená data jsou volně dostupná z veřejných registrů a společnost KOSTKA je využívá výhradně ke smluvním účelům)

 2. Společnost KOSTKA zpracovává následující osobní údaje uchazečů o zaměstnání: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon, email, vzdělání, kvalifikace.

4. Zdroj, ze kterého informace pocházejí

Osobní údaje získává společnost KOSTKA od obchodních partnerů nebo od uchazečů o zaměstnání.
Z vlastní činnosti společnosti mohou osobní údaje pocházet z veřejně dostupných zdrojů (např. z webových stránek obchodního partnera, inzerce apod.)

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Společnost KOSTKA zpracovává osobní údaje jakožto správce osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám vyjma případů, kdy tuto povinnost ukládá zákon (státní nebo státem určené subjekty, orgány činné v trestním řízení, přestupkové a správní řízení, auditorská společnost) nebo na základě uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů (služby externích zpracovatelů). V případě, že osobní údaje jsou postupovány dalším subjektům uvedených v předchozí větě, naše společnost zpřístupňuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení stanoveného účelu.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy u správce

Osobní údaje stávajících a potenciálních obchodních partnerů získané nikoliv na základě souhlasu – osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu / obchodní spolupráce a po jeho skončení, po dobu nezbytně nutnou pro případ další spolupráce.
Osobní údaje stávajících a potenciálních obchodních partnerů získané na základě souhlasu – tyto údaje jsou uchovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání – osobní údaje jsou uchovávány po dobu probíhajícího výběrového řízení a 3 měsíce po skončení výběrového řízení.

7. Práva subjektu údajů z hlediska ochrany osobních údajů

Společnost KOSTKA při zpracování veškerých osobních údajů subjektu údajů respektuje v plném rozsahu práva subjektů údajů stanovena v kapitole III GDPR, která jsou následující:

 1. Právo subjektu údajů z hlediska přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, tak jakým způsobem (tzn. účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu nebo výmaz, právo podat stížnost k dozorovému úřadu, zda dochází k automatizovanému rozhodování).
 2. Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
 3. Právo na výmaz ( „právo být zapomenut“ ) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17. odst. 1 GDPR ( osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním, subjekt vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti ).

  Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud byly shromážděny za účelem plnění smlouvy (dle čl. 6 odst1 písm. b GDPR) nebo zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 4. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování, v případě, že subjekt údajů vznese některou z následujících námitek:
  1. popření přesnosti údajů,
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  3. správce již osobní údaj nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  4. subjekt vznesl námitku proti zpracování.

  Právo na omezení zpracování nelze požadovat, pokud osobní údaje byly shromážděny za účelem plnění smlouvy nebo zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, a to s ohledem na povahu plnění.

 5. Právo na přenositelnost údajů k jinému správci – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci a předal je jinému správci, aniž by o tom původní správce bránil, v případě, že:
  1. údaje poskytl subjekt údajů,
  2. zpracování je založeno na smlouvě či souhlasu,
  3. údaje jsou správcem poskytnuty ve strukturovaném a běžně používaném elektronickém formátu, je – li pro daný subjekt dostupný,
  4. zpracování se provádí automatizovaně.
 6. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Stejné platí i při zpracování pro účely přímého marketingu.
 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování – toto právo nelze využít, pokud je rozhodování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je rozhodování povoleno právem Unie nebo členského státu nebo je rozhodování založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva bude žadatel bez zbytečného odkladu (v zákonných lhůtách) písemně informován o způsobu vyřízení žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělil správci (pokud jsou osobní data zpracována na základě souhlasu). Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, 234 665 800 - rychlá konzultace k GDPR), pokud se domnívá, že došlo k porušení povinností stanovenými právními předpisy.

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, je určeno dle charakteru / povahy vztahu mezi správcem a subjektem údajů (viz. výše účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování).

Při zpracování osobních údajů společnosti KOSTKA jakožto správcem, nedochází k automatizovanému rozhodování.

Aktualizace

Poslední aktualizace 19. února 2021
Pravidla a zásady ochrany osobních údajů ve společnosti KOSTKA jsou průběžně kontrolovány, lze je příležitostně měnit, především za účelem, aby bylo dosaženo souladu s právními předpisy.
Aktualizovaná verze Prohlášení je vždy k dispozici na těchto webových stránkách

Registrace nového účtu

Už u nás máte účet?
Místo toho se přihlásit Nebo Obnovit heslo