1. Všeobecná ustanovení
 2. Uzavření smlouvy
 3. Dodání předmětu koupě
 4. Přechod nebezpečí škody
 5. Odpovědnost Společnosti
 6. Podstatné porušení smlouvy
 7. Nepodstatné porušení smlouvy
 8. Porušení smlouvy obecně
 9. Záruka za jakost
 10. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem
 11. Ceny
 12. Objednávání
 13. Způsoby dodání
 14. Ostatní podmínky
 15. Záruční podmínky
 16. Závěrečná ujednání
 17. Ceník náhradních dílů (ND)

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky Buy and Try (dále jen „VOP-BaT“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost KOSTKA – kolobka s.r.o. jako prodávající (dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Další informace o Společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.kostkakolobezky.cz v sekci „INFORMACE“.

Kupujícím dle těchto VOP-BaT je fyzická osoba v postavení spotřebitele.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP-BaT, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a způsob dopravy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce Společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Společnosti nebo jejich smluvních partnerů.

Kopii VOP-BaT obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení faktury v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

Společnost Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu 50 % kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Společnosti;
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Společností uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy;
 4. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
   přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu (Potůčník 449, Hanušovice, 788 33, Česká Republika) nebo na e-mailovou adresu: dotazy@kolobka.cz.
 5. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 6. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Společnosti, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 7. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Společnosti;
 8. spotřebitel může uplatnit stížnost přes e-mailovou adresu: dotazy@kolobka.cz příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Společnosti, za případné chyby při přenosu dat Společnost nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Společnost neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Aktuální znění VOP-BaT včetně Reklamačního řádu Společnosti naleznete na webu www.kostkakolobezky.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP-BaT uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP-BaT, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Společnost zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Společnosti kupní cenu.

Společnost si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Společnost Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Společnost splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Společnost věc odeslat, Společnost odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Společnost odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Společnost zabalí věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Společnost věc pro přepravu.

4. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Společnost způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Společnost bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Společnost umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Společnost škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

5. Odpovědnost Společnosti

Společnost odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Společnost popsala nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Společnost zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Společnosti.

8. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Společnosti na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Společnost zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

10. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. Společnost umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách společnosti, a spotřebiteli tak Společnost potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Potůčník 449, Hanušovice, 788 33, Česká Republika

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Společnosti obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Společnost doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Společnosti (Potůčník 449, Hanušovice, 788 33, Česká Republika) spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kupující spotřebitel odpovídá Společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Tj. drobné oděrky z běžného používání na spodní části rámu koloběžky, drobné oděrky a znečistění na nášlapné části koloběžky od obuvi, znečištění na brzdných částech od brzdných segmentů a běžné opotřebení plášťů odpovídající užívání po dobu maximálně 14 dní (netýká se pro bržděných plášťů vlivem nevhodného brždění) nebudou brány za škodu. Tím však není poškození zboží vlivem pádu, poškození vlivem nevhodného zacházení a skladování, poškození laku na bočních částech, úmyslná vandalizace zboží aj.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li Společnosti náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny, snížení hodnoty zboží se pak řídí ceníkem ND (náhradních dílů), který je nedílnou součástí těchto VOP – BaT.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Společnosti zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Splatnost celé ceny za zboží je do 20 dní od převzetí zboží.

11. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.kostkakolobezky.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč).

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Pokud Společnost vykoupila zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob Společnosti či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

12. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Společnosti (dále jen „e-shop“) na adrese www.kostkakolobezky.cz;

Společnost akceptuje tyto platební podmínky: online platba platební kartou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

Společnost si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

13. Způsoby dodání

Společnost zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Společnost nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na internetových stránkách společnosti.

14. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Společnost či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod.

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu dotazy@kolobka.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Společnosti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Společnost možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

15. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Společnosti a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

16. Závěrečná ujednání

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Společnosti se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

Objednávky přes internetový obchod Společnosti: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Společnost nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, Společnost doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakty na Společnost o vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky – Buy and Try včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. srpna 2022, přičemž jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo elektronicky na www.kostkakolobezky.cz/info/21-obchodni-podminky-buy-and-try.


17. Ceník náhradních dílů (ND)

Pro koloběžky řady MAX a koloběžky MUSHING FUN

 • Zapletené kolo - 1 500,- Kč s DPH
 • Plášť - 890,- Kč s DPH
 • Duše - 199,- Kč s DPH
 • Brzdový kotouč - 299,- Kč s DPH
 • Čelisti V-brzdy - 299,- Kč s DPH
 • Páka V-brzdy - 299,- Kč s DPH
 • Brzdový třmen diskové brzdy - 800,- Kč s DPH
 • Páka diskové brzdy - 800,- Kč s DPH
 • Řídítka - 590,- Kč s DPH
 • Představec - 800,- Kč s DPH
 • Madla - 250,- Kč s DPH
 • Vidlice - 1 500,- Kč s DPH
 • Rám koloběžky - 6 000,- Kč s DPH
 • Odřený lak koloběžky - 3 000,- Kč DPH
 • Vedení brzdových lanek - 200,- Kč s DPH
 • Vedení brzdových hadic - 300,- Kč s DPH
 • Hlavové složení - 300,- Kč s DPH
 • Zapletené elektrokolo - 25 000,- Kč s DPH


Pro koloběžky řady FUN

 • Zapletené kolo - 800,- Kč s DPH
 • Plášť - 200,- Kč s DPH
 • Duše - 99,- Kč s DPH
 • Čelisti V-brzdy - 150,- Kč s DPH
 • Páka V-brzdy - 150,- Kč s DPH
 • Řídítka - 390,- Kč s DPH
 • Představec - 500,- Kč s DPH
 • Madla - 150,- Kč s DPH
 • Vidlice - 1 500,- Kč s DPH
 • Rám koloběžky - 4 000,- Kč s DPH
 • Odřený lak koloběžky - 3 000,- Kč DPH
 • Vedení brzdových lanek - 200,- Kč s DPH
 • Hlavové složení - 300,- Kč s DPH

Registrace nového účtu

Už u nás máte účet?
Místo toho se přihlásit Nebo Obnovit heslo